Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia   nr LXIX/17/91/23 z dnia 22.06.2023r.   w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

Opłata za żywienie wynosi 13,00 zł (wsad do kotła) za dzień.

Opłata stała za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem bezpłatnych zajęć wynosi 1,30 zł naliczane za każdą rozpoczętą godzinę.

Należność za przedszkole należy wpłacić  do 15 dnia następnego miesiąca na indywidualny numer konta widoczny po rozliczeniu miesiąca.
Informacja o wysokości  należności wysyłana jest na e-maila podanego przez rodzica/opiekuna prawnego.