Deklaracja dostępności przedszkola nr 148

Przedszkole Publiczne nr 148 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
 • część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Powody wyłączenia

 • większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Przedszkola Publicznego nr 148 we Wrocławiu. Przedszkole jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Dotychczas wprowadzono szereg poprawek mających na celu polepszenie funkcjonalności strony oraz zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data aktualizacji Oświadczenia: 2021-04-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Jabłońska
 • E-mail: ewa.jablonska@gmail.com
 • Telefon: 71 79 86 772

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 148 we Wrocławiu
 • Adres: ul. Rogowska 18a
  54-440 Wrocław
 • E-mail: sekretariat.p148@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 67 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Publicznego nr 148 we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Rogowskiej 18A, 54-440 Wrocław.

W obrębie 200 – 270 metrów znajdują się dwa przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. W odległości 550 metrów znajduje się stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór. Na terenie przedszkola brak parkingu dla interesantów, natomiast przed przedszkolem jest parking osiedlowy, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek przedszkola jest parterowy, częściowo podpiwniczony. Obsługa interesantów oraz dzieci odbywa się na parterze. Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody z zamontowaną obustronną poręczą, brak podjazdu.

Budynek przedszkola

Interesanci są przyjmowani w gabinecie intendenta, do którego prowadzi korytarz o szerokości 120 cm. Przejście do tego korytarza jest szerokości 80 cm oraz posiada trzycentymetrowy próg.

Intendent

Na terenie przedszkola brak toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z uprawnionego tłumacza języka migowego online, natomiast na miejscu istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem potrafiącym porozumiewać się w języku migowym.

Przedszkole Publiczne nr 148 we Wrocławiu umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego(pdf) – kliknij w napis

 

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy